Revision history of "Kategori:Parti"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:47, 18 October 2019WikiAdmin (talk | contribs). . (213 bytes) (+213). . (Skapade sidan med 'Denna kategori listar politiska partier som har uttalat eller för närvarande talar mot medicinskt ogrundad könsstympning hos pojkar. (Listan är inte uttömmande.) de:Ka...')