Revision history of "Kategori:Akronym"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:10, 18 October 2019WikiAdmin (talk | contribs). . (285 bytes) (+285). . (Skapade sidan med 'En akronym är ett ord eller ett namn som bildas som en förkortning från de ursprungliga komponenterna i en fras eller ett ord, vanligtvis enskilda bokstäver (som i ''Nato'...')